Historyczne kalendarium powiatu monieckiego

Styczeń

 • 1 stycznia 1878 r - Goniądz liczył 2943 mieszkańców, w tym: 1880 żydów, 1056 katolików, 15 prawosławnych.
 • 2 stycznia 1534 r - Zygmunt August na prośbę Maciej z Mąkolina rektora kościoła w Kalinówce zatwierdził i znacznie rozszerzył fundusz kościoła w Kalinówce nadany w 1511 r przez Mikołaja Radziwiłła.
 • 4 stycznia 1515 r - Zygmunt I nadaje wieczyście ziemie goniądzko - rajgrodzkie Mikołajowi Radziwiłłowi.
 • 4 stycznia 1943 r - biskup wileński Paweł Holszański funduje w kościele parafialnym w Goniądzu Bractwo Świętej Anny. Do bractwa należeli wyłącznie mieszczanie goniądzcy.
 • 9 stycznia 1745 r - w Warszawie król August III zatwierdził potwierdzenie praw służących przedmieścianom Goniądza.
 • 12 stycznia 1944 r - zakończenie działań wojennych w Goniądzu. Miasto przez 5 miesięcy znajdowało się na linii frontu.
 • 17 stycznia 1554 r - pierwsza wzmianka o ul. Grodzieńskiej w Knyszynie, jednej z ważniejszych ulic miasta, usytuowanej z dala od terenów rezydencjonalnych króla.
 • 18 stycznia 1569 r - z funkcji koniuszego nadwornego w Knyszynie został odwołany na wniosek Litwinów Jakub Piasecki.
 • 25 stycznia 1533 r na sejmie w Płocku Mikołaj z Mąkolina, wójt Knyszyna, zostaje przyjęty do herbu Kotwicz Krzycki.
 • 29 stycznia 1402 r - w Toruniu Ziemowit IV wykupił od Wielkiego Mistrza Krzyżackiego ziemię wiską z powiatem goniądzkim.
 • 30 stycznia 1554 r - Zygmunt August wysłał w prezencie Mikołajowi Radziwiłłowi Czarnemu upolowaną zwierzynę.
 • 31 stycznia 1915 r - rozpoczęcie rozbudowy pozycji obronnych na odcinku Osowiec - Wólka Piaseczna przez wojska rosyjskie.
 • Styczeń 1915 r - komendantem Twierdzy Osowiec zostaje gen. major Mikołaj Brzozowski, dotychczasowy dowódca artylerii.

Luty

 • luty 1505 r - na Sejmie w Brześciu król Aleksander Jagiellończyk nadał kniaziowi Michałowi Glińskiemu ziemie goniądzkie i rajgrodzkie
 • 7 luty 1915 r - początek drugiego szturmu wojsk niemieckich na Twierdzę Osowiec
 • 8 luty 1554 r - po prawie 4-miesięcznym pobycie król Zygmunt August z żoną Katarzyną Habsburżanką opuszczają Knyszyn, gdzie schronili się przed epidemią
 • 10 luty 1464 r - po raz pierwszy w potwierdzonych źródłach występuje proboszcz goniądzki Maciej
 • 10 luty 1677 r - w Warszawie król Jan III Sobieski na życzenie burmistrza goniądzkiego Walentego Guzowskiego potwierdził nadanie prawa niemieckiego
 • 10 luty 1940 r - deportacja ludności polskiej z okolic Osowca w głąb ZSRR
 • 15 luty 1547 r - w Wilnie wojewoda płocki Stanisław Dowojno i jego żona Petronela (właściciele Goniądza) nadali miastu prawo chełmińskie, które mieszczanie goniądzcy od wielu lat stosowali w sądach
 • 16 luty 1554 r - z księgi miejskiej knyszyńskiej, z czasów starosty Piotra Chwalczewskiego, dowiadujemy się, że Knyszyn znajduje się w obrębie wójtostwa długołęckiego podlegając jego władzy sądowej
 • 27 luty 1577 r - król Zygmunt August wydaje w Knyszynie ustawę leśną w której m.in. liberalizuje prawo korzystania z runa leśnego i zakazuje kłusownictwa
 • 20 luty 1635 r - w Warszawie król Władysław IV potwierdził prawa służące przedmieszczanom Goniądza
 • 22 luty 1577 r - Stefan Bielawski (starosta knyszyński w latach 1569 - 1577) zrzeka się pretensji do Knyszyna otrzymując w zamian starostwo kruszwickie
 • 22 i 23 luty 1919 r - Niemcy w czasie wysyłania ostatniego transportu rozpoczynają niszczenie obiektów wojskowych i cywilnych w Osowcu
 • 23 luty 1712 r - na sejmiku ziemi wiskiej szlachta domagała się zniesienia mostu w Osowcu, twierdząc, że w związku z jego przygranicznym położeniem wzniesiony jest na zgubę
 • 24 luty 1530 r - król Zygmunt I nakazuje Jerzemu Raczko, aby wraz z dworzaninem królewskim udali się do majętności goniądzkiej i przejęli na rzecz królewicza Zygmunta Augusta, przekazane mu przez zmarłego biskupa żmudzkiego dobra Knyszyna
 • 24 luty 1922 r - w Goniądzu ks. Adam Abramowicz proboszcz goniądzki monituje Kurię Wileńską i bp. J. Matulewicza o zatwierdzenie projektu budowy nowego kościoła w Goniądzu
 • 25 luty 1518 r - cesarz Maksymilian I nadaje Mikołajowi Radziwiłłowi, wojewodzie wileńskiemu, tytuł księcia na Goniądzu i Medelach
 • 24 i 25 luty 1563 r - Stanisław i Petronela Dowojno, właściciele Goniądza, zostali wzięci do niewoli, a następnie uwięzieni w Moskwie. Petronela zmarła w niewoli, Stanisław uzyskał wolność w 1567 r
 • 26 luty 1915 r - w wyniku ostrzeliwań płonie Fort Pierwszy w Twierdzy Osowiec

Marzec

 • 5 marca 1768 r - w Warszawie Konstytucja Sejmowa zezwoliła na cztery kadencje sądowe w Goniądzu (dotychczas jedna), gdzie miały odbywać się sprawy powiatu rajgrodzkiego i zatykockiego.
 • 5 marca 1923 r - Rada Miejska w Goniądzu czyni starania o budowę szkoły proponując zamianę placów z kościołem. Kuria Wileńska nie przyjmuje tej propozycji.
 • 7 marca 1667 r - na Sejmie w Warszawie Konstytucja Sejmowa tworzy w Goniądzu Urząd Grodzki.
 • 7 marca 1915 r - 11 dywizja Landwery kończy bez sukcesów drugi szturm na Twierdzę Osowiec.
 • 8 marca 1578 r - król Stefan Batory odnawia przywilej na organizację targów i jarmarków w Knyszynie.
 • 12 marca 1618 r - król Zygmunt I potwierdził fundusz budowy kościoła goniądzkiego nadany w 1484 r przez Aleksandra Jagiellończyka.
 • 12 marca 1873 r - podczas posiedzenia tajnej rady pod przewodnictwem cara Aleksandra II zostaje podjęta decyzja o budowie Twierdzy Osowiec.
 • 16 marca 1660 r - król Jan Kazimierz zwalnia mieszczan goniądzkich na 4 lata z płacenia podatków prywatnych i publicznych.
 • 20 - 27 marca 1566 r - w Knyszynie przebywa król Zygmunt August.
 • 21 marca 1563 r - po dostaniu się do niewoli moskiewskiej Petroneli i Stanisława Dowojno, siostra Petroneli Anna Kiszycka nakazała sporządzenie spisu majątków i skarbów znajdujących się pod zarządem Dowojnów, w tym dobra goniądzkie.
 • 21 marca 1601 r - biskup Benedykt Wojna dokonał kosekracji kościoła w Knyszynie.
 • 29 marca 1538 r - Aleksander Chodkiewicz dzierżawca knyszyński przesłał królowej Bonie polecone przez nią pomiary włości knyszyńskich.
 • 31 marca 1719 r - zastąpienie Żydom knyszyńskim dotychczasowego podatku podatkiem zryczałtowanym wnoszonym do kościoła na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Świątki.

Kwiecień

 • 7 kwietnia 1559 r - Zygmunt August nadał 5 włók w Kleszczelach i Laskowcu Bogdanowi Iwanowiczowi Szyszkinowi z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego
 • 7 kwietnia 1710 r - król August II zatwierdził prawo współwłasności wójtostwa w Goniądzu i Jaświłach Kazimierzowi Kramkowskiemu, regentowi grodzkiemu brańskiemu i Annie Peńskiej
 • 11 kwietnia 1504 r - Stanisław i Zofia Szpak (ze Szpakowa) adoptują podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego Mikołaja Mikołajowicza Radziwiłła, przekazując mu swój majątek ruchomy i nieruchomy
 • 13 kwietnia 1940 r - deportacja ludności polskiej z okolic Oswoca na teren Związku Sowieckiego
 • 14 kwietnia 1786 r - gubernator Kopecki i zwierzchność dworska na prośbę żydów knyszyńskich wydają zezwolenie na założenie cmentarza
 • 15 kwietnia 1571 r - Zygmunt August król polski oświadczył, że Anna Radziwiłłówna Kiszczyna przekazała mu jako osobie prywatnej dobra Goniądz i Rajgród
 • 20 kwietnia 1511 r - Mikołaj Mikołajewicz Radziwiłł na cześć NMP, św. Anny, św. Mikołaja i św. Leonarda wybudował nowy kościół w Kalinówce
 • 21 kwietnia 1915 r - oddziały niemieckie atakują bez powodzenia umocnienia na wysokości Sośni
 • 23 kwietnia 1529 r - Zygmunt I daruje swemu synowi Zygmuntowi Augustowi lasy, pola i pustkowia wokół Goniądza
 • 29 kwietnia 1804 r - rozporządzenie biskupa wigierskiego o założeniu cmentarza grzebalnego w Goniądzu
 • 30 kwietnia 1573 r - Sejm zatwierdził prawa i swobody miasta Goniądz
 • Kwiecień 1994 r - ukazał się pierwszy numer miesięcznika historyczno - przyrodniczego pod redakcją Mirosława Worony

Maj

 • 1 maja 1536 r - Zygmunt I król polski transumował swój własny dokument, którym zatwierdził donację dóbr Goniądz i Rajgród przez Mikołaja Radziwiłła
 • 4 maja 1511 r - Mikołaj Radziwiłł wojewoda wileński zbudował na zamku goniądzkim kaplicę pw. Trójcy, Bożej Rodzicielki Maryi i Świętych
 • 6 maja 1606 r - król Zygmunt III w Warszawie potwierdził nadanie praw miejskich dla Goniądza
 • 8 maja 1718 r - ks. Jan Mateusz Jaworowski zbudował nowy kościół szpitalny św. Ducha w Goniądzu
 • 8 - 18 maja 1564 r - pobyt króla Zygmunta Augusta w Knyszynie
 • 14 maja 1569 r - wobec inkorporacji Podlasia szlachta parafii goniądzkiej złożyła w Bielsku przysięgę na wierność Korony Polskiej
 • 18 maja 1885 r - pożar Goniądza
 • 19 maja 1568 r - wzmiankowana była Puszcza Goniądzka zwana Dobarz. Anna Radziwiłłówna Kiszczyna zezwoliła szpitalowi trzciańskiemu brać w niej drewno (leżące lub suche)
 • 19 maja 1721 r - ks. Jan Mateusz Jaworowski zbudował nowy szpital przy kościele św. Ducha w Goniądzu
 • 23 maja 1919 r - do patrolowania i obrony linii kolejowej Białystok - Osowiec - Grajewo zostaje skierowany z Rawy Ruskiej do Twierdzy Osowiec pociąg pancerny nr 13 'Boruta"
 • 24 maja 1536 r - Zygmunt I król polski w Wilnie zatwierdził granice pomiędzy dobrami Radziwiłłów, a dobrami jego syna Zygmunta Augusta
 • 26 maja 1919 r - w związku z zagrożeniem ze strony Niemiec do Twierdzy Osowiec dociera sztab pułku i III batalion 13 pp.
 • 27 maja 1915 r - kolejny atak niemiecki na linię obrony rosyjskiej na wysokości Sośni. Atak skutecznie odpiera artyleria forteczna
 • 28 maja 1621 r - pożar Goniądza
 • 31 maja 1821 r - Józef Twardowski wizytator szkół obwodu białostockiego wizytuje szkołę w Goniądzu

Czerwiec

 • czerwiec 1941 - wojska niemieckie mordują 116 mieszkańców Goniądza (głównie Żydów).
 • 2 czerwca 1915 r - zmasowany atak artylerii niemieckiej na Twierdzę Osowiec.
 • 4 czerwca 1989 r po raz ostatni w JW Osowiec odbyły się wybory parlamentarne.
 • 5 czerwca 1583 r król polski Zygmunt III zatwierdził w Warszawie postanowienie komisarzy litewskich uwalniające przedmieszczan goniądzkich od robót i płatności przypisując im jurysdykcję miejską.
 • 5 czerwca 1567 r wielki pożar Knyszyna.
 • 5 czerwca 1825 r biskup wileński wydaje dekret o erekcji kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej w Downarach. Do tej parafii odeszło z parafii goniądzkiej 8 miejscowości.
 • 6 czerwca 1571 r król polski Zygmunt August oświadczył, że pełnomocnik Anny Radziwiłłówny zeznał przed aktami Kancelarii Królewskiej akt odstąpienia Goniądza i Rajgrodu królowi Zygmuntowi Augustowi jako osobie prywatnej.
 • 9 czerwca 1519 r Mikołaj Radziwiłł, wojewoda wileński, nadaje uposażenie kościołowi dobrzyniewskiemu pw. Zwiastowania NMP, św. Józefa Oblubieńca i św. Magdaleny, leżącemu w jego dobrach w powiecie goniądzkim.
 • 10 czerwca 1571 r Anna Radziwiłłówna Kiszczyna przekazuje swoje prawa do dóbr goniądzko - rajgrodzkich dla króla Zygmunta Augusta.
 • 10 czerwca 1924 r na terenie Osowca Twierdzy rozpoczęto tworzenie 4 szwadronu w 9 psk.
 • 11 czerwca 1511 r zbiera się sąd polubowny w sporze między Mikołajem Radziwiłłem i Olbrachtem Gasztołdem. Spór rozstrzygali: książę ostrogski Konstanty, wojewoda podlaski Jan Sapiecha i marszałek wlk. Księstwa Litewskiego Mikołaj Niemir Grzymalicz.
 • 12 czerwca 1901 r początek starań o budowę nowej murowanej kaplicy św. Ducha na cmentarzu grzebalnym w Goniądzu.
 • 12 czerwca 1565 r król Zygmunt August wydaje dokument zmniejszający obciążenia mieszczan knyszyńskich z 42 do 30 groszy z włóki, oraz z opłat na potrzeby króla z 80 do 30 kopiejek.
 • czerwiec 1924 r staraniem płk. Kopytyńskiego utworzono w Osowcu Twierdzy Dom Żołnierza.
 • 19 czerwca 1561 r inwentarz z tego roku wspomina o młynie na rzece Wodziłówka.
 • 19 czerwca 1540 r królowa Bona w dokumencie dla plebana w Knyszynie stwierdza, że Chodkiewicz założył miasto Knyszyn.
 • 23 czerwca 1672 r Mikołaj Korybut Wiśniowiecki potwierdza w Krakowie prawa miejskie Goniądza.
 • 24 czerwca 1784 r w czasie Powstania Kościuszkowskiego oddziały powstańcze pod dowództwem ppłk. Tadeusza Niewiarowskiego toczy zwycięskie walki pod Osowcem i Klimaszewnicą z wojskami pruskimi.
 • 30 czerwca 1794 r komisja porządkowa Ziemi Bielskiej wyznacza w Goniądzu pospolite ruszenie parafii zabiebrzańskich, gdzie gromadzi się ok. 1,2 tys. osób.

Lipiec

 • lipiec 1571 r sekretarz królewski Lucjan Górnicki i dworzanin królewski Jakub Żelgowski dokonali spisu inwentarza starostwa goniądzkiego.
 • 2 lipca 1521 r Mikołaj Radziwiłł założył w Goniądzu i uposażył mansjonarię dla 6 kapłanów i 1 kleryka w kaplicy zbudowanej u boku kościoła.
 • 2 lipca 1402 r Wielki Mistrz Krzyżacki wypiera się w liście do Janusza I i Siemowita IV faktu odstąpienia wielkiemu księstwu litewskiemu Witoldowi powiatu goniądzkiego.
 • 4 lipca 1519 r dziedzic Goniądza Mikołaj Radziwiłł nadaje uposażenie kościołowi pw. NMP w Rajgrodzie.
 • 4 - 23 lipca 1565 r król polski Zygmunt August przebywa w Knyszynie.
 • 5 lipca 1520 r wojewoda wileński Mikołaj Radziwiłł buduje szpitalowi goniądzkiemu kościół pw. Świętego Ducha.
 • 5 lipca 1520 r Mikołaj Radziwiłł uposażył plebanię knyszyńską w 6 włók ziemi w Krypnie i 6 włók w Długołęce oraz nadał dziesięciny z dóbr własnych, wójtowskich i bojarskich.
 • 5 lipca 1520 r pierwsza wzmianka o wójcie knyszyńskim Iwanie Kuronieckim w dokumencie erygującym kościół farny w Knyszynie.
 • 7 lipca 1572 r o godz. 17 w dworze knyszyńskim umiera król polski Zygmunt August.
 • 12 lipca 1843 r parafia kościoła goniądzkiego liczy 4222 osób.
 • 18 lipca 1922 r w Warszawie powstaje projekt kościoła parafialnego w Goniądzu autorstwa inż. arch. Oskara Sosnowskiego.
 • 26 lipca 1724 r Marcin Leopold Szczuka starosta wąwolnicki wystawia przywilej dla mieszkańców dóbr Osowiec - Marcinopol.
 • 26 lipca 1915 r Niemcy wystawiają na wysokości Sośni 30 baterii gazowych z kilkoma tysiącami butli chloru.
 • 28 - 30 lipca 1920 r nieskuteczne próby odbicia Twierdzy Osowiec przez wojska polskie.
 • 30 lipca 1933 r na zebraniu rodzicielskim w Goniądza i okolic został wyłoniony komitet budowy 7-klasowej publicznej szkoły podstawowej III stopnia.
 • 31 lipca 1663 r Jan Kazimierz nadaje starostwo knyszyńskie kupcom włoskim, braciom Orsettim, którzy w 1658 r pożyczyli królowi 553 tys. zł pod zastaw starostwa.
 • lipiec 1931 r potyczka wojsk powstańczych pod dowództwem mjr. Puszeta z wojskami carskimi pod Osowcem. Odwrót przez bagna ratuje życie wojskom powstańczym.

Sierpień

 • 4 sierpnia 1522 r - Zygmunt I król polski wydał wyrok w sprawie podziału dóbr po śmierci Mikołaja Mikołajewicza Radziwiłła pomiędzy 4 spadkobierców.
 • 6 sierpnia 1617 r - król polski Zygmunt II zatwierdził wszystkie prawa i wolności miasta Goniądz.
 • 6 sierpnia 1915 r - Niemcy podczas oblegania Twierdzy Osowiec użyli gazów bojowych.
 • 10 sierpnia 1943 r - początek walk w Goniądzu, który znajdował się na linii frontu przez kolejne 5 miesięcy.
 • 14 sierpnia 1358 r - (Grodno) pierwsza wzmianka o Goniądzu, stolicy powiatu należącego do ziemi wiskiej.
 • 15 sierpnia 1414 r - zatwierdzenie przez króla polskiego Zygmunta I przekazania dóbr goniądzkich synowi Zygmuntowi Augustowi.
 • 15 sierpnia 1579 r - w obozie pod Połockiem król polski Stefan Batory wydał uniwersał ustanawiający w Goniądzu skład soli.
 • 22 sierpnia 1915 r - garnizon rosyjski opuszcza Twierdzę Osowiec wysadzając część obiektów fortyfikacji stałej.
 • 24 sierpnia 1572 r - zwłoki króla Zygmunta Augusta zostają wywiezione z Knyszyna.
 • 22 - 27 sierpnia 1545 r - pobyt króla Zygmunta Augusta w Knyszynie.
 • 26 sierpnia 1568 r. - Zygmunt August przejął od Macieja Siekulickiego wieś Czechowiznę (nazywaną też Strzyżewo) z młynem i stawem na rzece Nereśli.
 • 27 sierpnia 1569 r - król Zygmunt August przybywa do Knyszyna.
 • sierpień 1944 r - w czasie wycofywania się wojska niemieckie wysadziły wszystkie schrony bojowe sektora "Goniądz".

Wrzesień

 • 1 września 1533 r. w Wilnie król Zygmunt I oznajmił w imieniu królowej Bony, że zmarły biskup żmudzki Mikołaj Radziwiłł podarował miasto Knyszyn młodemu królewiczowi Zygmuntowi Augustowi.
 • 2 września 1573 r. - komisarze królewscy: proboszcz warszawski Adam Pilichowski i biskup chełmiński Wojciech Starorzębski przypisali goniądzanom jurysdykcję miejską uwalniając przedmieszczan goniądzkich od robót i innych powinności.
 • 8 września 1779 r. - pożar Goniądza.
 • 8 września 1939 r. - zakończenie prac przy budowie fortyfikacji odcinka "Osowiec".
 • 13 września 1939 r. - jednostki forteczne osłaniające odwrót 135 rez. pp. opuściły odcinek "Osowiec".
 • 15 września 1573 r. - w Węgrowie zmarł arianin Piotr z Goniądza.
 • 15 września 1924 r. - konsekracja nowego kościoła w Goniądzu, zbudowanego wg projektu prof. Oskara Sosnowskiego z Warszawy.
 • 17 września 1909 r. - proboszcz goniądzki występuje do władz z prośbą o pozwolenie na budowę nowego, murowanego kościoła w mieście.
 • 25 września 1504 r. - w Krakowie król Aleksander Jagiellończyk zatwierdził akt adopcji Mikołaja Mikołajewicza Radziwiłła, podczaszego litewskiego przez Stanisławę i Zofię Szpaków - bezdzietne małżeństwo z powiatu goniądzkiego.
 • 25 września 1513 r. - król Zygmunt I nadał Mikołajowi Radziwiłłowi dobra ziemskie Goniądz i Rajgród.
 • 26 września 1921 r. - pożar kościoła w Goniądzu.
 • 26 września 1939 r. - przekazanie przez wojska niemieckie umocnień odcinka "Osowiec"Armii Radzieckiej.
 • wrzesień 1878 r. - Goniądz odwiedza znany etnograf Zygmunt Gloger.

Październik

 • 2 października 1939 r - w rejonie Knyszyn - Mońki - Osowiec koncentruje się 64 Dywizja Strzelecka
 • 5 października 1904 r - komendantem Twierdzy Osowiec zostaje gen. mjr. Gukow.
 • 5 października 1702 r - król August II potwierdza scedowanie wójtostwa w Goniądzu przez Kazimierza Bielskiego bliżej nieznanej osobie.
 • 7 października 1796 r - obwieszczenie o handlu solnym w Prusach Nowo - Wschodnich wymienia skład soli w Goniądzu.
 • 10 październik 1921 r - 42 pułk piechoty im. gen. Henryka Dąbrowskiego zostaje odesłany z Białegostoku do Osowca.
 • 12 października 1939 r - w miejsce 64 Dywizji Strzeleckiej wchodzą oddziały 2 Dywizji Strzeleckiej i stacjonują w Twierdzy Osowiec do rozpoczęcia wojny niemiecko - sowieckiej.
 • 11 października 1683 r - dominikanin ojciec Rafał Politalski zaprowadza w Goniądzu Bractwo Różańcowe.
 • 11 października 1571 r - przekazanie starostwa goniądzkiego dzierżawcy knyszyńskiemu Stefanowi Bielawskiemu.
 • 12 października 1398 r w zawartym na wyspie Salin traktacie litewsko - krzyżackim Wielki Książę Litewski Witold zastrzega sobie połowy zwierzyny nad rzeką Biebrzą. - 14 października 1920 r - pomimo zawarcia rozejmu z Rosją NDWP nakazuje przygotowanie obozu warownego Osowiec do działań wojennych.
 • 18 października - 1558 r - P. Chwalczewski daje Knyszynowi (zgodnie z wolą króla Zygmunta Augusta) okrąg ziemi na wygon.
 • 19 października 1529 r - król Zygmunt I wydał w Wilnie wyrok uwalniający szlachtę goniądzką i rajgrodzką spod władzy Radziwiłłów.
 • 20 października 1662 r - król Jan Kazimierz zatwierdza fundację szlachecką Seweryna Pisanki z Żarnowa (od 1654 r Hornostaje).
 • październik 1430 r - Wielki Książę Litewski Witold funduje i uposaża kościół parafialny w Goniądzu.
 • październik 1521 r - umiera Mikołaja Mikołajewicza Radziwiłła, właściciela dóbr goniądzkich i rajgrodzkich.

Zebrał Arkadiusz Studniarek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek