Kształtowanie się społeczności gminy Jasionówka w latach 1945 - 2010

Po zakończeniu II wojny światowej zaczęły się kształtować nowe władze administracyjne. W latach 50 - tych zmieniła się struktura samorządu terytorialnego. Ustawa z 20 marca 1950 r. dotycząca terenowych organów władzy państwowej, wprowadziła na terenie kraju zasady ustroju radzieckiego. Zniesione zostały stanowiska: wojewody, wice wojewody, starosty, wice starosty, prezydenta, wiceprezydenta miasta, burmistrza, wice burmistrza, wójta i zastępcy. Zniesiono również związki samorządu terytorialnego, wydziały wojewódzkie i powiatowe, zarządy miejskie i zarządy gminne. Zniesiono urzędy wojewódzkie i starostwa.

W latach 1944 - 1954 według ówczesnego podziału administracyjnego w skład powiatu białostockiego wchodziło 14 gmin wiejskich. W Jasionówce miała siedzibę niższa w hierarchii administracyjnej - Gromadzka Rada Narodowa. Najpierw siedziba władz mieściła się w kilku prywatnych domach, by po wybudowaniu okazałego budynku przenieść się w latach sześćdziesiątych do przestronnych jak na te czasy biur. Funkcję przewodniczącego Rady do czasu reorganizacji pełnili: Józef Kaczyński, Stanisław Iwanowski, Wacław Szoch, Stanisław Bieniasz i Józef Raczko.

W 1948 r. na terenie Jasionówki funkcjonuje Spółdzielnia Samopomoc Chłopska "Nadzieja" i "Zgoda". W tym samym roku na rozbudowę targowicy przeznaczono 24 000 zł, na remont szkoły w Jasionówce 600 000 zł, a na miejską studnię 250 000 zł. Zaplanowano tez wynagrodzenia dla sołtysów. I tak roczne wynagrodzenie sołtysa w Jasionówce wynosiło 10 800 zł, Jasionóweczce 9 600 zł, Kalinówce Królewskiej 9 600 zł, Kozińcu 8 400 zł, Kamionce 13 200zł, Krasnym Małym 8 400 zł, Krasnym Folwarcznym 9 600 zł, Krasnym Starym 9 600 zł, Milewskich 12 000 zł, Słomiance 12 000 zł. Dla przykładu w tym samym roku sekretarz zarabiał 106 800 zł, wójt 93 600 zł, referent podatkowy 67 200 zł, a woźny 58 800 zł.

20 czerwca 1949 r. rozpatrzony został i zatwierdzony projekt budowy studni artezyjskiej w Jasionówce przez Starostwo Powiatowe Biura Odbudowy w Białymstoku pod nr 346/49. Projekt został podpisany przez architekta Zygmunta Banarskiego i Staroste powiatu Leona Parszuto.

Moniecka organizacja partyjna stała się jedną z aktywniejszych w województwie. Jeśli na początku 1962 r. liczyła ona 99 towarzyszy, to obecnie jej stan wynosi około 1350 osób. Tylko w okresie ostatniego roku przyjęto do partii 335 nowych kandydatów. Większość nowoprzyjętych rekrutuje się ze środowisk wiejskich. Są to przede wszystkim przodujący rolnicy i specjaliści z zakresu rolnictwa. Szczególnie w rozbudowie partii na wyróżnienie zasługuje Komitet Gromadzki partii Jasionówce. W 1964 r. w gromadzie tej wstąpiło do partii 40 kandydatów. Powstały cztery grupy kandydackie.

Komitet Powiatowy PZPR w Mońkach zorganizował niedawno szkolenie kandydatów partii pochodzących z całego powiatu. Szkolenie odbyło się w pięciu miejscowościach należących do różnych rejonów - w Trzciannem, Jasionówce, Mońkach, Jaświłach i Krypnie. Zajęcia prowadzili sekretarze KP PZPR, którzy zapoznali kandydatów z obowiązkami i prawami członków partii.

Jasionówka doczekała się wreszcie domu gromadzkiego. Dotychczas zarówno biuro Prezydium GRN jak i inne placówki użyteczności publicznej mieściły się kątem w ciasnych pomieszczeniach prywatnych. Dom gromadzki przekazany został do użytku w końcu ubiegłego roku. Na piętrze mieszczą się biura Prezydium GRN, sala konferencyjna, biblioteka gromadzka, dyżurka OSP i Urząd Stanu Cywilnego. Na parterze znajduje się duża sala widowiskowo - kinowa ze sceną. Wkrótce urządzony tu będzie Gromadzki Ośrodek Kultury. W części dolnej budynku mieści się garaż strażacki. Dom gromadzki w Jasionówce jest po Jaświłach drugim tego typu budynkiem w powiecie monieckim. W 1971 r. w Jasionówce liczącej 147 budynków mieszkalnych funkcjonowały następujące zakłady: Spółdzielnia Inwalidów Rymarsko - Tapicerska "Naprzód", 2 zakłady stolarskie, 1 zakład ślusarski, 2 cukiernie, 1 zakład krawiecki, 2 zakłady wulkanizacyjne, 4 murarskie, 2 fryzjerskie, 1 zakład teleradiotechniczny i 2 grabarskie. Cały handel prowadzony był przez GS Knyszyn z następującymi punktami: pawilon handlowy o powierzchni 216 m2, a tam bar, sklep spożywczy, tekstylny i z galanterią, sklep obuwniczy, oraz 2 sklepy spożywcze w prywatnych domach, żelazny przy magazynie paszowym i kiosk "Ruch - u".

9 grudnia 1972 r. odbyła się w Białymstoku Wojewódzka Rada Narodowa, na której podjęto następującą uchwałę: Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49 poz. 314) uchwała Nr XXI/72/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1972 r. tworzy się z dniem 1 stycznia 1973 r. w powiecie monieckim Gminę Jasionówka. Przewodniczącym Prezydium WRN był dr Zygmunt Sprycha, a Przewodniczącym Sesji płk Zbigniew Kotowski. W tym czasie nowo powstałą gminę zamieszkiwało 4271 osób, z czego 3445 zajmowało się rolnictwem. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 46.7 osób na 1 km2. Ogólny obszar gminy wynosił 9146 ha. Znajdowało się tam 904 gospodarstw indywidualnych i 1 PGR.

Ponadto na terenie gminy znajdowały się 3 studnie głębinowe, linia wodociągowa w Jasionówce oraz około 480 studni kopanych. Wszystkie wsie posiadały energię elektryczną. W Jasionówce funkcjonował urząd pocztowy, a wszystkie wsie miały dostęp do telefonu. Na terenie gminy znajdowały się następujące obiekty państwowe i gospodarcze: Urząd Gminy, bank spółdzielczy, filia GS-u, posterunek MO, 2 zakłady produkcyjne i 2 młyny. Obiekty oświatowo - kulturalne i socjalne: szkoły podstawowe ośmioklasowe - 7, przedszkole, gminny ośrodek kultury, kluby "Ruch" - 6, kluby "Rolnika" - 2, biblioteka, ośrodek zdrowia, punkt apteczny, lecznica dla zwierząt i OSP - 5. Natomiast w sieci usługowo - handlowej funkcjonowały: kółka rolnicze - 11, koła gospodyń wiejskich - 7, punkty skupu produktów rolnych i hodowlanych - 4, zlewnie mleka - 5, sklepy GS - 15.

Do gminy Jasionówka należały następujące sołectwa: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Jasionówka, Kamionka, Kąty, Kalinówka Królewska, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Kujbiedy, Łękobudy, Milewskie, Słomianka, i Krzywa.

5 stycznia 1973 r. w Jasionówce odbyła się Inauguracyjna Sesja Gminnej Rady Narodowej z udziałem władz wojewódzkich i powiatowych, na której zatwierdzono regulamin Gminnej Rady Narodowej. Wybrany został przewodniczący GRN - p. Tadeusz Ryżewski, oraz jego zastępca p. Kazimierz Łukaszewicz. Powołano także przewodniczących stałych komisji GRN: p. Józef Jarmołowski komisja planu, budżetu i finansów oraz zaopatrzenia i komunikacji, p. Mieczysław Paszko komisja rolnictwa, p. Jan Hryniewicki komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych, p. Jan Lipiszko komisja ładu i porządku publicznego. Zaprezentowano nowo utworzonej Radzie naczelnika gminy p. Stanisława Guziejko. Sekretarzem Gminy została p. Cecylia Lasota. W tym samym roku rozpoczęto przebudowę ulic przelotowych, oraz budowę poczekalni PKS w Jasionówce.

W 1974 r. rozpoczęto budowę Domu Strażaka, restauracji, oraz Banku Spółdzielczego. Na bazie funkcjonujących 6 szkół ośmioklasowych od 1 września 1974 r. utworzona została Gminna Szkoła Zbiorcza w Jasionówce i 8 klasowa w Słomiance, oraz szkoła specjalna z internatem w Kamionce. Oddano do użytku przystanek PKS.

W 1974 r. ogólna powierzchnia gminy wynosiła 9. 156 ha, z czego użytki rolne zajmowały 7. 628 ha. Gminę zamieszkiwało 4271 osób (dane ze spisu powszechnego z 1970 r.), z czego rolnictwem zajmowało się 3564, a poza nim 767. Ponadto na terenie gminy funkcjonowało 37 zakładów usługowych m.in.: Białostocki Przemysł Ludowy - gręplarnia, zakład garbarsko - kuśnierski, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług - zakład stolarski, Zakład Inwalidzki "Zakład Rymarsko - Tapicerski", punkt naprawy sprzętu radiowo - telewizyjnego, 3 zakłady kowalsko - ślusarskie, 2 wulkanizacyjne i inne.

Według danych z sesji GRN z dnia 14 marca 1975 r. w gminie oddano do użytku 85 budynków, w tym: 46 inwentarskich, 32 stodoły i mieszkalnych. Zorganizowano 15 gospodarstw specjalistycznych i 6 specjalizujących się w produkcji mleka, żywca i owiec. Wyremontowano 5 kilometrów dróg lokalnych. W kwietniu 1975 r. zorganizowano 3 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne Tuczu Zwierząt w Jasionówce, Jasionóweczce i Słomiance. 8 czerwca GRN po raz pierwszy dokonała wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w składzie 30 osobowym. Przewodniczącym Kolegium wybrano p. Kazimierza Kamińskiego, a zastępcą p. Cecylię Lasotę. W październiku oddano do użytku restaurację kategorii III - Świteziankę. Zaplanowano tez na lata 1975 - 1980 wybudowanie apteki, posterunku Milicji, Banku Spółdzielczego, a także Spółdzielni Kółek Rolniczych i zlewni mleka.

29 stycznia 1977 r. zarejestrowano Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Jasionówce, której zadaniem była koordynacja wszystkich kółek z terenu gminy. Tego samego roku oddano do użytku budynek Banku Spółdzielczego, bazę spółdzielni Kółek Rolniczych, pomieszczenie lecznicy dla zwierząt, oraz Dom Strażaka. Zelektryfikowano wszystkie gospodarstwa kolonijne, dokończono też asfaltowanie dróg przelotowych w Jasionówce.

5 lutego 1978 r. odbyły się wybory do Gminnej Rady Narodowej. Z pięciu okręgów wyborczych wybrano 22 radnych. 15 lutego odbyła się sesja inauguracyjna nowej kadencji na której wybrano prezydium, oraz powołano stałe komisje. W skład Prezydium wybrano: Mikołaj Sawicki - przewodniczący, Zygmunt Olechno - zastępca, Teresa Pietraszkiewicz - zastępca, Józef Kownacki - członek, Zenon Lider - członek, Zdzisław Czarniecki - członek, Tadeusz Ryżewski - członek. 6 marca 1978 r. w gabinecie Naczelnika Gminy podpisano historyczną umowę przekazania gospodarstwa rolnego (w zamian za emeryturę). Aktu tego dokonała p. Michalina Paszko mieszkanka wsi Kamionka na rzecz bratanka - p. Stanisława Paszko. W maju rozpoczęto prace przy budowie przedszkola w Jasionówce. W sierpniu powołano Gminny Komitet Kontroli Społecznej, którego przewodniczącym został p. Zygmunt Olechno. W skład komitetu powołano 9 osób.

W maju 1980 r. naczelnik gminy podaje następujące dane: gmina liczy 3799 mieszkańców, w gminie zarejestrowano 184 samochody osobowe. Na 900 gospodarstw, co trzeci rolnik ma ciągnik. Ponadto w gminie są 2 kombajny zbożowe, 89 kosiarek, 94 snopowiązałek, 52 rozsiewacze nawozów. Za najlepsze gospodarstwa uważa się: gospodarstwo p. Józefa Sojki z Milewskich, p. Stanisława Wigdy ze wsi Krasne Folwarczne i p. Feliksa Grądzkiego z Kozińca. W 1984 r. gmina liczyła 17 sołectw i wsi, 9647 ha powierzchni i 3640 mieszkańców, z czego 900 mieszka w Jasionówce.

Według danych z 30 czerwca 2004 r., gminę zamieszkiwały 3023 osoby, według danych z roku 2006, gmina Jasionówka ma obszar 96,73 km?, w tym: użytki rolne: 81%, użytki leśne: 13%, a gmina stanowi 7% powierzchni powiatu monieckiego.

Dane z 30 czerwca 2004 r.

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni jednostka osób % osób % osób % populacja 3023 100 1468 48,6 1555 51,4 gęstość zaludnienia (mieszk./km?) 31,3 15,2 16,1

Według danych z roku 2006, średni dochód na mieszkańca wynosił 1303,38 zł.
Powierzchnia - 96,73 km?

Populacja (2004)
liczba ludności - 3023
gęstość - 31,3 osób/km?

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Jasionówka w 2007 r.

 • 1. Wójt Gminy
 • 2. Sekretarz Gminy
 • 3. Skarbnik Gminy
 • 4. Referat finansowy.
 • 5. Stanowisko d/s organizacyjnych i obsługi rady.
 • 6. Stanowisko d/s obywatelskich.
 • 7. Urząd Stanu Cywilnego.
 • 8. Stanowisko d/s drogownictwa i gospodarki komunalnej.
 • 9. Stanowisko d/s rozwoju i gospodarki nieruchomościami.
 • 10. Stanowisko radcy prawnego.
 • 11. Stanowisko starszego specjalisty ds. projektów infrastrukturalnych UE
 • 12. Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • 13. Gminny Zespól Reagowania
 • 11. Pracownicy obsługi:
 • 1. kierowca samochodu osobowego,
 • 2. sprzątaczka ,
 • 3. konserwator ,
 • 4. robotnik gospodarczy ,
 • 5. kierowcy autobusów,
 • 6. kierowcy samochodów ciężarowych OSP

Rada Gminy Jasionówka w kadencji 2006/2010

Przewodnicząca Rady - Fronckiel Jadwiga, Wiceprzewodniczący - Skobodziński Eugeniusz, Wiceprzewodniczący - Lipski Jan. Radni: Guziejko Mariusz, Borys Bartosz, Murziński Antoni, Abramowicz Marian, Kochański Adam, Rafało Robert, Gawryło Eugeniusz, Kraszewski Jerzy, Kłubowicz Adam, Kucharski Robert, Hryniewicki Marcin, Lewicki Leszek.

W bezpośrednich wyborach na stanowisko Wójta Gminy Jasionówka najwięcej głosów otrzymała p. Wiesława Kitlas, funkcję zastępcy Wójta Gminy Jasionówka pełni Anna Brzozowska - Prymas, sekretarz Gminy - Andrzej Kloza, a skarbnik Gminy - Genowefa Pianka.

Rada Gminy Jasionówka w kadencji 2010/2014

Tadeusz Snarski - Przewodniczący Rady, Adam Kłubowicz, Anna Karpowicz, Józef Tadeusz Snarski, Bernard Popławski, Wojciech Olszewski, Eugeniusz Skobodziński, Andrzej Zabielski, Bogusław Abramowicz, Jan Franciszek Rzepecki, Jarosław Gawryło, Andrzej Szczepan Ciołko, Robert Kucharski, Jadwiga Fronckiel, Jan Białonowicz

W bezpośrednich wyborach na stanowisko Wójta Gminy Jasionówka najwięcej głosów otrzymał p. Jacek Kochański.

PRACOWNICY URZĘDU GMINY JASIONÓWKA

Kierownictwo Urzędu Gminy Jasionówka

 • Jacek Kochański - Wójt Gminy Jasionówka
 • Andrzej Kloza - Sekretarz Gminy Jasionówka
 • Grażyna Lewicka - Skarbnik Gminy Jasionówka

REFERAT FINANSOWY, w skład którego wchodzą:

 • Grażyna Lewicka - Skarbnik Gminy Jasionówka (Kierownik referatu)
 • Janina Frąckiel - Podinspektor
 • Wacława Adamczewska - Podinspektor
 • Krystyna Bieniasz - Podinspektor

URZĄD STANU CYWILNEGO, w skład którego wchodzą:

 • Dorota Kucharska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 • Ewa Czyszpak - Referent

REFERAT DS. INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ ORAZ SPRAW SPOŁECZNYCH, w skład którego wchodzą:

 • Andrzej Kloza - Sekretarz Gminy Jasionówka (Kierownik referatu)
 • Józef Młodzianowski - Inspektor
 • Ryszard Bartnik - Podinspektor
 • Ewa Polak - Podinspektor
 • Szymon Masłowski - Podinspektor
 • Justyna Niemotko - Referent ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i socjalnych

STANOWISKO ds. projektów nieinwestycyjnych:

 • Elżbieta Pruszyńska - Asystent

Pracownicy obsługi:

 • Longin Piskor - Konserwator
 • Jerzy Wysocki - Kierowca samochodu osobowego
 • Jerzy Tałałaj - Kierowca autobusu
 • Marian Łojewski - Kierowca autobusu
 • Krzysztof Guziejko - Kierowca samochodu ciężarowego OSP
 • Jerzy Durszewicz - Robotnik gospodarczy / Kierowca samochodu ciężarowego OSP
 • Tomasz Roszko - Robotnik gospodarczy
 • Jolanta Rostek - Sprzątaczka
 • Teresa Szczepańska - Robotnik gospodarczy
 • Czesław Paszko - Robotnik gospodarczy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Jasionówce:

 • Izabela Małgorzata Wałuszko - Kierownik GOPS

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI w Jasionówce:

 • Aneta Kitlas - Dyrektor GOKSiT

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Jasionówce:

 • Barbara Hryń - Kierownik Biblioteki

Zebrał: Arkadiusz Studniarek


2013 © e-Monki.pl & A. Studniarek