Umowa sprzedaży majątku Klewianka

Tysiąc dziewięćset trzeciego roku marca dziewiętnastego dnia. Ja,niżej podpisany, szlachcic Józef syn Lucjana Augustowski, sprzedałem niniejszego dnia, umówionemu ze mną w sprawie nabycia ode mnie moich praw dzierżawnych do dzierżawionego przeze mnie od hrabiego Krasińskiego majątku Klewianka, powiatu białostockiego, szlachcicowi Konstantemu synowi Osipa Skrzeszewskiemu cały należący do mnie osobiście i znajdujący się w wyżej wymieniony majątku Klewianka i szczegółowo określony w specjalnie sporządzonym, z podpisem moim i nabywcy, opisie inwentarz żywy i martwy, a mianowicie: 38 dojnych krów różnej maści i lat, 6 sztuk wołów roboczych, 1 byka /stadnika/, 13 sztuk młodego bydła rogatego, 11 sztuk źrebiąt, 15 sztuk koni różnej maści i lat i 26 sztuk owiec, a oprócz tego cały inwentarz martwy obejmujący różnego rodzaju narzędzia rolnicze, maszyny, wozy, powozy, sanie, uprzęże i pozostałe sprzęty gospodarcze w całości, za dobrowolnie między nami ustaloną i w całości przeze mnie od niego, Skrzeszewskiego, już otrzymaną kwotę 4.000 rubli. Od niniejszego dnia wyliczony wyżej inwentarz stanowi własność nabywcy, Skrzeszewskiego, który ma prawo zabrać takowy na swoją korzyść, kiedy i dokąd sam zechce. Przy czym jego, Skrzeszewskiego, upewniam, że wymieniony inwentarz do tego /czasu/ nikomu innemu nie został sprzedany, nie został zastawiony i jest wolny od długów i zapisów. Oprócz niniejszego dodaje się, że w skład wymienionego wyżej inwentarza i kwoty kupna 4.000 rubli wchodzi także sprzedany przeze mnie jemu, Skrzeszewskiemu, zgodnie z niniejszym aktem, owies na siew i inne nasiona przechowywane w spichrzach majątku Klewianka, stóg łubinu znajdującego się przy majątku Klewianka i wszystkie ziemniaki przechowywane w jamach przy tymże majątku Klewianka, co też on, nabywca, ma prawo zabrać na swoją korzyść, kiedy i dokąd sam zechce. Szlachcic Józef syn Lucjana Augustowski.

Stempel uzupełniony pismem ręcznym: "Ja, niżej podpisany, poświadczam, że akt niniejszy został podpisany własnoręcznie w obecności mojej, Michała syna Aleksandra Popowskiego, białostockiego notariusza, w biurze moim przy ulicy Bazarowej w domu nr 2, przez osobiście znanego mi szlachcica Józefa syna Lucjana Augustowskiego, zamieszkałego w majątku Klewianka, powiatu białostockiego, 1903 roku marca 19 dnia, według repertorium Nr 1099".

Pieczęć okrągła z napisem: "Notariusza Michała Popowskiego w Białymstoku". Notariusz (-) M. Popowski

Arkadiusz Studniarek

2006 © e-monki.pl & A. Studniarek