Podsumowanie projektu systemowego

W dniu 11.12.2013 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Al. Niepodległości 3 (I piętro) zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca projekt systemowy. Podczas konferencji zostaną przedstawione zrealizowane działania projektowe w 2013 roku.
Zapraszamy uczestników/czki projektu do uczestnictwa w konferencji.

Działania o charakterze środowiskowym

W dniu 17 października 2013 r. dla osób bezrobotnych i wychowanków planowany jest wyjazd do kina - Białystok Helios Alfa - seans o godz. 11.45 "Wałęsa. Człowiek z nadziei". Zbiórka uczestników o godzinie 10.00 w siedzibie biura projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3
Serdecznie Zapraszamy do udziału w wyjeździe!

Działania o charakterze środowiskowym

W dniu 11 października 2013 r. dla wszystkich uczestników projektu planowany jest wyjazd integracyjny do gospodarstwa agroturystycznego "U Michała" (okolice Osowca Twierdzy). Zbiórka uczestników o godzinie 12.00 w siedzibie biura projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3
Serdecznie Zapraszamy do udziału w wyjeździe!

Kursy/szkolenia zawodowe w ramach projektu

Informujemy, iż w miesiącu wrześniu zostały podpisane umowy z wykonawcami kursów i szkoleń zawodowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące kursy:
1) Prawo jazdy kat. B
2) Prawo jazdy kat. C
3) Kurs kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
4) Kurs kosmetyczny
5) Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczestnicy projektu o terminie i godzinie rozpoczęcia kursów/szkoleń zostaną poinformowaniu telefonicznie.

Zapraszamy do czynnego udziału w kursach i szkoleniach!

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

W miesiącu lipcu 2013 roku w ramach projektu rozpoczną się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy w łącznym wymiarze 16 godzin/grupę. Warsztaty z 24 osobami (2 grupy) mają na celu zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu wypełniania formularzy aplikacyjnych, przygotowania CV oraz zwiększenia świadomości praw i obowiązków. Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się warsztatów zostaną powiadomieni telefonicznie. Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w warsztatach.

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwraca się z prośbą o składanie swoich ofert na poniższe zapytania o cenę:
Zapytanie o cenę - usługa cateringu | Zapytanie o cenę - usługa transportu

Działania o charakterze środowiskowym

W miesiącu czerwcu uczestnikom projektu zostaną zakupione karnety na pływalnię, które będą mogli wykorzystać m.in. na basen, komorę solną, siłownię oraz masaże. Zapraszamy uczestników/czki projektu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach po odbiór karnetów.

Trening umiejętności i kompetencji społecznych

W miesiącu czerwcu 2013 roku z 61 uczestnikami projektu (4 grupy) rozpocznie się trening umiejętności i kompetencji społecznych w wymiarze 16 godzin/grupę. Uczestnicy/czki projektu o terminie i miejscu odbywania się treningu zostaną powiadomieni telefonicznie. Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w treningu.

Indywidualna terapia psychospołeczna

W dniu 27.04.2013 r. z uczestnikami projektu rozpoczęła się indywidualna konsultacja psychospołeczna z psychologiem w wymiarze 2 godzin na jednego uczestnika/ę projektu. Osoby zrekrutowane do projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

W dniu 27.04.2013 r. z uczestnikami projektu rozpoczęły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 2 godzin na jednego uczestnika/ę projektu. Osoby zrekrutowane do projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach rekrutacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż w wyniku procesu rekrutacji wyłoniono 61 uczestników/czek projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

Nabór do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach od 1 marca 2013 roku ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego "Determinacja "Aktywna integracja - Akceptacja".

Projekt skierowany jest do 61 osób w tym do:

 • osób niepełnosprawnych - posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • bezrobotnych - zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach;
 • usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące warunki:

 • pochodzić z terenu Powiatu Monieckiego;
 • być w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata);
 • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej;

Formularz rekrutacyjny    |    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokładne informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki
Tel./fax 85 716 61 00

Nabór na stanowisko:

Doradcy zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy Zawodowego.

Zapytanie ofertowe - Doradca Zawodowy

Psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert na stanowisko Psychologa.

Zapytanie ofertowe - Psycholog

Kolejna edycja

Nabór do Projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją IV edycji projektu ,,Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" będzie prowadził nabór uczestników do projektu od 1 marca 2013 roku.

Projekt skierowany jest do 61 osób w tym do:

 • osób niepełnosprawnych - posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • bezrobotnych - zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach;
 • usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące warunki:

 • pochodzić z terenu Powiatu Monieckiego;
 • są w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata);
 • korzystają z pomocy społecznej;
 • chcą podnieść kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu oferujemy:

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • indywidualne doradztwo zawodowe;
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy;
 • aktywizację zawodową w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach będzie mieć zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrument;
 • kursy i/lub szkolenia zawodowe;
 • indywidualną terapię psychospołecznej;
 • dla osób niepełnosprawnych przewidziane jest sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych;
 • dla wychowanków przewidziana jest wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki;
 • spotkania integracyjne.

Dokładne informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Al. Niepodległości 3
19-100 Mońki
tel.85 716 6100
faks 85 716 6100
www.pcprmonki.pl
pcpr_monki@wp.pl