Działania i konferencja podsumowująca projekt

W miesiącu grudniu planowane jest zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego zrealizowanego w 2012 roku oraz zorganizowanie kuligu.

Uczestnicy/czki projektu o terminie i miejscu przeprowadzenia konferencji oraz kuligu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyżej wymienionych działaniach.

dodano: 03.12.2012

Szkolenia z równości szans i tolerancji

W miesiącu listopadzie 2012 roku z 101 uczestnikami projektu rozpoczną się "Szkolenia ze świadomości – poczucia własnej wartości"” z 101 uczestnikami projektu w łącznym wymiarze 34 godzin.

Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się szkolenia zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w szkoleniu.

dodano: 19.12.2012

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

W miesiącu październiku 2012 roku w ramach projektu rozpoczęły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy w łącznym wymiarze 24 godzin. Warsztaty z 43 osobami mają na celu zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu wypełniania formularzy aplikacyjnych, przygotowania CV oraz zwiększenia świadomości praw i obowiązków. Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się warsztatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się warsztatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w warsztatach.

dodano: 22.10.2012

Szkolenia z równości szans i tolerancji

W miesiącu wrześniu 2012 roku z 101 uczestnikami projektu rozpoczęły się szkolenia z równości szans i tolerancji w łącznym wymiarze 32 godzin. Podczas tego szkolenia uczestnicy projektu zostaną zaznajomieni z tematyką równego traktowania Kobiet i Mężczyzn.

Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się szkolenia zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w szkoleniu.

dodano: 01.10.2012

Działania o charakterze środowiskowym

W miesiącu wrześniu uczestnikom projektu zostały zakupione karnety na pływalnię, które będą mogli wykorzystać m.in. na basen, komorę solną, siłownię oraz masaże.

Zapraszamy uczestników/czki projektu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach po odbiór karnetów.

dodano: 25.09.2012

Kursy i szkolenia zawodowe w ramach projektu

W miesiącu wrześniu 2012 roku w ramach projektu rozpoczęły się kursy/szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego. Dla uczestników projektu na rok 2012 przewidziano następujące kursy i szkolenia zawodowe z zakresu:

  • Prawo jazdy kat. B;
  • Prawo jazdy kat. C;
  • Obsługa kasy fiskalnej;
  • Kurs operator wózków widłowych;
  • Kurs kosmetyczny.

Uczestnicy/czki projektu o terminach i miejscu odbywania się kursów/szkoleń zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zapraszamy uczestników/czki projektu do brania aktywnego udziału w szkoleniach.

dodano: 07.09.2012

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Ogłoszenie

dodano: 06.09.2012

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwraca się z prośbą do firm o zgłaszanie swoich ofert na poniższe zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe - sprzęt

dodano: 19.07.2012

Konsultacje z psychologiem

W dniu 12.07.2012 r. z uczestnikami projektu rozpoczęły się konsultacje indywidualne uczestników z psychologiem w wymiarze 2 godzin na jednego uczestnika/ę projektu. Osoby zrekrutowane do projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie.

dodano: 12.07.2012

Konsultacje z doradcą zawodowym

W dniu 12.07.2012 r. z uczestnikami projektu rozpoczęły się konsultacje indywidualne uczestników z doradcą zawodowym w wymiarze 2 godzin na jednego uczestnika/ę projektu. Osoby zrekrutowane do projektu o terminie i godzinie konsultacji zostaną poinformowani telefonicznie.

dodano: 12.07.2012

Informacja o wynikach rekrutacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w związku z realizacją projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja" w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż w wyniku procesu rekrutacji wyłoniono 101 uczestników/czek projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowani telefonicznie.

dodano: 29.06.2012

Kolejna edycja

Ruszyła kolejna edycja Projektu "Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja". Projekt trwać będzie od 02.04.2012r. do 31.12.2012r.

Projekt skierowany jest do osób:

  • niepełnosprawnych,
  • bezrobotnych,
  • usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Projektu, 19-100 Mońki, Aleja Niepodległości 3.