Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tysiącleca Państwa Polskiego
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP
  • Rodzinny Ogród Działkowy im. Tysiąclecia PP

Wzorowy kompostownik - jesień 2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr 99/2020 Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD z dnia 26.08.2020

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO "WZOROWY KOMPOSTOWNIK - JESIEŃ 2020"

§1

1. Do konkursu może przystąpić każdy działkowiec użytkujący działkę w ROD na terenie Okręgu Podlaskiego PZD będący członkiem Polskiego Związku Działkowców

2. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 27 Września 2020 r .

§2

1. Zgłoszenie działki do konkursu należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy pzdpodlaski@gmail.com

2. Zgłoszenie działki powinno zawierać:

a. fotografie przedstawiające kompostownik, prace przy kompostowniku lub ciekawy sposób zagospodarowania gałęzi pozostałych z cięcia drzew i krzewów

b. krótką odpowiedź na pytanie: “Dlaczego warto kompostować?”

c. Nazwę Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz numer działki

d. Imię i nazwisko użytkownika działki

§3

Brak elementów, o których mowa w §2, skutkuje nie przyjęciem działki do konkursu.

§4

1. Komisja Konkursowa, na podstawie przesłanych materiałów dokona oceny zgłoszeń.

2. Komisja Konkursowa sporządzi protokół wraz z wnioskami na potrzeby Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD

§5

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD, na podstawie protokołów i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu

§6

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie intenretowej pzdpodlaski.pl do końca października 2020.

§7

Łącznie można uzyskać 42 punkty . Ilość punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kategoriach określono poniżej:

1. Estetyka kompostownika ………. 0-10 pkt

2. Liczba komór kompostownika ………. 0-6 pkt

3. Praktyczny dostęp do materiału kompostowanego ………. 0-5 pkt

4. Oryginalność ………. 0-5 pkt

5. Lokalizacja zgodna z zasadami kompostowania i regulaminem ROD ………. 0-1 pkt

6. Kreatywność i wartość merytoryczna odpowiedzi na pytanie “Dlaczego warto kompostować?” ………. 0-10 pkt

7. Pomysłowe zagospodarowanie odpadów zielonych nie nadających się do kompostowania np. gałęzi ………. 0- 5 pkt

§8

Przesyłając zgłoszenie do konkursu działkowiec wyraża zgodę na umieszczenie przesłanych fotografii na stronie internetowej pzdpodlaski.pl oraz pzd.pl

§9

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych przez działkowca danych na potrzeby organizacji konkursu.

§10

W każdej chwili działkowiec ma możliwość wycofania swojego zgłoszenia, które skutkować będzie usunięciem udostępnionych wcześniej danych. Aby wycofać swoje zgłoszenie należy przesłać informację o tym na adres mailowy pzdpodlaski@gmail.com