e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Potrzebni do orzekania


Informacja z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2020 - 2023

Uprzejmie informuję, iż w związku z wyborem ławników na kadencję 2020 – 2023 r., można zgłaszać kandydatów na ławników do:
1. Sądu Okręgowego w Białymstoku:
a) 2 ławników do orzekania w sprawach cywilnych,
b) 2 ławników do orzekania w sprawach karnych;
2. Sądu Rejonowego w Białymstoku:
a) 5 ławników do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) dalej ustawa,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Miejska w Mońkach podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Mońkach:
1. prezesi właściwych sądów;
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 100 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską w Mońkach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku udziela Radzie Miejskiej w Mońkach informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia dostępnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach, pok. 113 oraz na stronach internetowych:
1. - Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl. (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne)
2. – Urzędu Miejskiego w Mońkach, www.um-monki.pl/BIP

Wyborów ławników Rada Miejska w Mońkach dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do dnia 25 października 2019 r.


Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2020 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!