e-Monki.pl    
katalog firm powiatu monieckiego

Archiwalne artykuły o Mońkach:

Masz pomysł - załóż firmę


Starostwo Powiatowe w Mońkach otrzymało dofinansowanie na dwa projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Własna firma – droga do osiągnięcia sukcesu” oraz „Ambitna Kobieta to Ty!”. Łączna ich wartość wynosi ponad 2 miliony 400 tysięcy zł. i w całości są finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pieniądze na firmę

Projekt „Własna firma – droga do osiągnięcia sukcesu” w konkursie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia uzyskał najwyższą liczbę punktów i został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy rankingowej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Powiatu Monieckiego mających pomysł na własną firmę i zamierzających założyć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osob, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Projekt zakłada udział 40 osób (24 zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, 16 bezrobotnych) w tym 30 kobiet, 10 mężczyzn (zgodnie z Zasadami Równości Płci – zasada równości szans kobiet i mężczyzn). Szczegółowe grupy docelowe projektu określone zostaną w Regulaminie Projektu.

Osoby zakwalifikowane do projektu przejdą cykl szkoleń m.in. z podstaw przedsiębiorczości, prawa pracy, marketingu i wizerunku firmy, symulacji biznesu, odpowiedzialności przedsiębiorcy. W ramach projektu przewidziane są także spotkania z doradcą biznesowym – doradztwo w pisaniu biznes planów.
Po zakończeniu szkoleń 30 osób, które opracuje najlepsze biznes plany otrzyma dotację w wysokości do 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. Przewidziane jest także wsparcie pomostowe w wysokości 1317 zł miesięcznie, które ułatwi początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat.
Wartość projektu to kwota ponad 2 mln 340 tys. zł w całości finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Realizacja projektu oraz nabór wniosków rozpocznie się w październiku bieżącego roku. Szczegółowe informacje oraz ogłoszenie o naborze uczestników projektu znajdą się na stronie Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl pod koniec września.

Integracja kobiet

Powiat Moniecki uzyskał także dofinansowanie w kwocie 47.950,00 zł. na realizację projektu "Ambitna Kobieta to Ty !" w ramach działania 7.3. - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do Kobiet z terenu Powiatu Monieckiego pochodzących z 7 gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jasionówka, Krypno, Trzcianne, Jaświły. W ramach projektu Kobiety zostaną objęte kompleksowym szkoleniem integracyjnym w 2 blokach: warsztaty interpersonalne oraz kursu na prawo jazdy kategorii B.
Wsparciem zostanie objętych 20 Kobiet, w tym minimum 16 Kobiet z terenów wiejskich. Kobiety wychowujące dzieci, a chcące podnieść swoje umiejętności mają taką możliwość dzięki projektowi, który wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Projekt daje taką możliwość w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie szkoleń dla 5 zakwalifikowanych kobiet, poprzez opłacenie z budżetu oprojektu opiekunek do dzieci. Dodatkowo przewiduje częściowy zwrot kosztów dojazdu dla uczestniczek Projektu. Szeczegółowych ijnformacjhi udziela Wydzuiał Promocji i Rozwoju Powiatu, Al. Niepodległości 3, tel. 85 716 0308.

Udostępnienie Fortu II Zarzecznego turystom

Starostwo Powiatowe w Mońkach wraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym złożyło także projekt „Uatrakcyjnienie obrzeży Biebrzańskiego PN w celu ograniczenia presji na pozostałe obszary parku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt zakłada udostępnienie turystom Fortu II Zarzecznego i włączenie go do lokalnych szlaków turystycznych m.in. poprzez budowę ścieżki dydaktycznej, oczyszczenie fosy Fortu, budowę parkingu. Również na w przyległym do Fortu II Terenowym Ośrodku Edukacyjnym Biebrzańskiego Parku Narodowego planowany jest szlak spacerowy, oczyszczenie stawu, budowa wieży widokowej. Wszystkie te działania zgodnie z założeniami konkursu mającego na celu Budowę małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów.

Projekt uzyskał pozytywne opinie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 2,1 mln zł z czego przewidywane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ponad 1,8 mln zł (85%).
Obecnie wniosek podlega ocenie merytorycznej pierwszego stopnia w Instytucji Wdrażającej – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.

Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez

Startuj z nami   |   Napisz do nas   |   Dodaj bezpłatne ogłoszenie   |   Bezpłatny katalog firm   |   Zareklamuj się u nas

logo
2003-2021 © Copyright by e-Monki.pl
Wykorzystanie zdjęć publikowanych w portalu www.e-Monki.pl wymaga zgody redakcji portalu!